חדשות האתר

 


הקלק כאן ותוכל ליהנות מעדכונים שוטפים ומהטבות שונות

חדש - קבוצת רכישה לביצוע מסחר בבורסה בחו"ל - תנאים אטרקטיביים במיוחד - לפרטים והצטרפות צור קשר

מסלולי מסחר בבורסה בישראל - תנאים אטרקטיביים במיוחד - צור קשר

לקבלת מידע נוסף אודות מערכות מסחר אוטומטי, מסחר בבורסה בארץ ובחול ועוד 0522963563 go4it@017.net.il

למעבר לזירת הפורומים לחץ כאן

 

 

תקנון האתר

הסכם זה מתאר את תנאי השימוש באתר http://www.go4it.org.il ו/או השרותים המוצעים באתר ו/או על ידי חברת ח.ב גו פור איט מסחר אוטומטי בע"מ (להלן: "השימוש באתר"). השימוש באתר כפוף להסכמתך ולהצהרתך ("הגולש" ו/או "המשתמש"), כי קראת את תנאי השימוש והסכמת לכל האמור בהם ובאזהרה המפורסמת אף היא באתר.

הגבלת הגלישה באתר - הגלישה באתר הינה אישית ומותרת מגיל 18 בלבד. על הגולש לוודא כי אין כל מניעה חוקית או אחרת לפעילותו כאמור, וכי ביצע כל דרישה חוקית הנדרשת ממנו לצורך השימוש. מובהר בזאת כי האתר מיועד לשימוש על ידי / לבעלי ידע וניסיון פיננסי, המסוגלים להעריך עבור עצמם את הסיכונים והסיכויים הכרוכים במסחר בשוק ההון כידוע, מסחר בשוק ההון יכול להביא להפסדים כספיים ניכרים ובאופן מהיר.

מפעילי האתר/בעלי האתר ויתר המשתתפים בו אינם אחראים לתוצאות כל פעולה ו/או הימנעות מפעולה של הגולש בבצוע עסקאותיו בהסתמך על המידע באתר.

התכנים המופעים באתר ( וזירת הפורומים ) - מפעילי האתר/ בעלי האתר אינם נותנים חסות, אחראים או מביעים כל דעה לגבי נכונותם או דיוקם של מידע, הצהרות, תכנים או פרטים המתפרסמים באתר וכל ההודעות הינם באחריותו המלאה של שולח ההודעה. אין להסיק כי המפרסם הודעה מפרסם בזהותו האמיתית ו/או כי יש אמת בפרסומיו.
 
הגולש מצהיר כי הוא מודע לכך שכל הסתמכות שלו על הצהרות או מידע אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתו ובאחריותו הבלעדית. האתר והפורומים מיועדים לצורכי לימוד וביטוי עצמי בלבד, כל הפועל על סמך המופיע באתר לצרכי השקעה אמיתית עושה כן על אחריותו בלבד.

הגולש באתר מצהיר בזאת כי הוא מודע היטב לכך שהמידע המתפרסם באתר מגיע, בין היתר, מצדדים שלישיים ולפיכך אינו עובר הליך של אישור מראש על ידי מפעילי האתר, וכפועל יוצא אין באפשרותם לפקח פיקוח מלא על התכנים והמידע; ייתכן שנמצאים בו טעויות, שגיאות, שקרים, ליקויים, אי דיוקים, פרטים חסרים וחומר העלול לפגוע בגולש ו/או ברגשותיו. לאור האמור, מסיר בזאת הגולש כל אחריות ממפעילי/ בעלי האתר בנוגע לתכנים אליהם נחשף ו/או ייחשף במסגרת השימוש באתר. ידוע לגולש כי בכל מקרה, מפעילי/ בעלי האתר לא ישאו באחריות כלשהי בנוגע למידע המתפרסם באתר ו/או לנזק כלשהו שנגרם למשתמש, לרבות נזק למחשב ו/או לצד ג'. בכל מקרה, יש להימנע לחלוטין משידול להשקעות ו/או עבור גוף מסחרי כלשהו ומייעוץ השקעות. מפעילי/ בעלי האתר שומרים על זכותם לשנות ו/או לתקן ו/או לערוך ו/או להסיר וכיו"ב כל הודעה ו/או חלק ממנה. המשתמש משחרר את מפעילי/ בעלי האתר מכל אחריות לגבי הופעת ההודעות ו/או העדר הופעה מחמת שיקול דעת של מפעילי/ בעלי האתר, תקלה וכל דבר אחר.

אסור לגולש להעלות לאתר תכנים שהעלאתם ו/או תכנם אינם חוקיים, נועדו למטרות בלתי חוקיות ו/או שלגולש אין את מלוא הזכויות להעלותם. בכלל זה, חל איסור מוחלט להעלות לאתר  תכנים: העלולים לפגוע ברגשות הציבור, תכנים בעלי אופי פוגעני, טורדני, משמיץ ופוגע לרבות תוכן מיני; המהווים או עלולים להוות בסיס לתביעה אזרחית או קובלנה פלילית או הפרה של החוק במדינת ישראל; המהווים או עשויים להוות לשון הרע; הפוגעים או עשויים לפגוע בפרטיות; הפוגעים ו/או העלולים לפגוע במפעלי/ בבעלי האתר ו/או באתר; המטעים ו/או עלולים להטעות צדדים שלישיים. כן חל איסור להעלות קבצים ו/או כל חומר אחר היכול לפגוע במערכות מחשב ו/או בזכויות של צד ג' כלשהו.
בעלי/ מפעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות הבלעדית להפסיק באופן מיידי את שימוש הגולש באתר בכל עת, על פי שיקול דעתם הבלעדי.

הגבלת אחריות - מובהר בזאת, כי מפעילי האתר/ בעלי האתר ויתר המשתתפים בו אינם בעלי רשיון לייעוץ השקעות ו/או לניהול תיקים ואינם מתיימרים לייעץ לכל אדם בקשר אם כדאיות רכישה, מכירה אחזקה והשקעה בבורסה. לפיכך אין לראות בכל המידע המופיע באתר, בהודעותיו, בנתונים ובכל חומר אחר המתפרסם באתר משום המלצה או חוות דעת כאמור וכל המקבל החלטה כלשהי על סמך מידע המופיע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד.

המשתמש מצהיר כי ידוע לו ששום דבר באתר אינו יכול להוות תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים שלו ושל כל אדם וכי מסחר בבורסה  עלול להוביל להפסדים כספיים ניכרים.

למפעילי/ בעלי האתר ויתר המשתתפים בו יכול ויהיה עניין אישי ו/או אחזקות בכל נושא ו/או ני"ע המוזכר באתר.
עוד מובהר כי מפעילי/ בעלי האתר ויתר המשתמשים בו אינם אחראים לכל מקרה לכל נזק ו/או הוצאה שנגרמו לגולש, לרבות אובדן רווחים ו/או כל נזק אחר, ישיר ו/או עקיף ו/או נסיבתי, וכי הגולש מצהיר כי הוא האחראי הבלעדי לכל סיכון שיגרם לו בגין שימוש באתר.

קניין רוחני - המידע המפורסם באתר ואופן עריכתו הינם בבעלותם הבלעדית של מפעילי/ בעלי האתר. כל מידע ו/או חומר המצוי ו/או הניתנים לצפייה באתר הינו קניינם הבלעדי של מפעילי/ בעלי האתר, בין אם פורסם על ידם או על ידי גולש או על ידי צד שלישי כלשהו, אך מבלי להביא לאחריות מפעילי/ בעלי האתר לדבר כאמור בסעיף הגבלת האחריות שלהלן. חל איסור מוחלט להעתיק, לפרסם, לשכתב או לעשות כל שימוש בכל חלק מן המידע ללא הסכמתם המפורשת, מראש ובכתב של מפעילי/ בעלי האתר.

כל סימני המסחר המופיעים באתר הינם בבעלותם הבלעדית של מפעילי/ בעלי האתר או בבעלותו של צד ג' אחר. שימוש כלשהו בלתי מורשה בסימני המסחר האמורים אסור בהחלט, למעט אם נתקבל אישור מראש ובכתב ממפעילי/ בעלי האתר ו/או אותו צד ג' שסימני המסחר הינם בבעלותו.

שימוש במידע והגנת הפרטיות - המשתמש נותן בזה את הסכמתו לכך שמפעילי/ בעלי האתר יוכלו לבצע פיקוח ממוחשב על השימוש שלו בשירותים (לרבות באמצעות "עוגיות" ואמצעים דומים) ולהשתמש בכל מידע כאמור, לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ו/או לצורך קיום הוראות כל דין.

פרסומות וקישוריות - מפעילי/ בעלי האתר אינם אחראים בשום אופן שהוא לתכני פרסומות המופיעות באתר. הופעת פרסומת באתר אינה מעידה על תמיכתם של מפעילי/ בעלי האתר ו/או אחריותם ו/או התחייבותם לתכנים המופיעים בפרסומות, למוצר/השירות המפורסם, איכותו, נכונותו ו/או דיוקו. הפנייה באתר המפנה לאתר אינטרנט אחר שאינו האתר ("אתר חיצוני"), אינה מעידה כי מפעילי/ בעלי האתר שולטים בתכנים ו/או בפעולת האתר החיצוני, ומפעילי/ בעלי האתר לא ישאו באחריות כלשהי בנושאים הקשורים באתרים חיצונים.

שינוי תנאים - מפעילי/ בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת לפי שיקול דעתם הבלעדי ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר. המשתמש נדרש לבדוק מפעם לפעם את תנאי השימוש דלעיל.
הדין החל וסמכות שיפוט - השימוש באתר ותנאי שימוש אלה כפופים אך ורק לחוקי מדינת ישראל. כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הנוגעת לתנאי שימוש אלה ו/או לשימוש באתר יהיו בסמכות שיפוט בלעדית של בית המשפט המוסמך בתל-אביב, ישראל. ספרי הנהלת האתר ישמשו כראיה מכרעת בין הצדדים.

אנו מקווים כי תמצאו ערך מוסף באתר ובפורומים וכי תשכילו לנצל את הכלים הרבים והמידע הרב העומד לרשותכם במטרה להשגת תשואות חיוביות במסחר בבורסה

נשמח לשמוע את דעתכם ולקבל את הערותיכם והמלצותיכם לגבי האתר, הפורום והשירותים הכלולים בו באמצעות מגוון רחב של ערוצי יצירת קשר.

גלישה מהנה ובהצלחה במסחר ! 

חברת ח.ב גו פור איט, מסחר אוטומטי בע"מ.

לפרטים נוספים